Buổi lễ trao giải Học bổng Chính phủ New Zealand dành cho bậc trung học NZSS 2024 và hướng dẫn trước khi bay được tổ